Ryska armén

Början av den miltära karriären
Kavalleriofficeren
I världskriget
Epilog
Början av den miltära karriären
Kadett i Fredrikshamn


Gustav Mannerheim kom som 15-åring in i Finlands kadettskola som var belägen i Fredrikshamn. Skolan var militäriskt organiserad och inriktad på den miltära banan. Beträffande sitt utbildningsprogram var den en internatskola som påminde om en lärdomsskola. Nitiskt arbete och järnhård disciplin var karktärsdrag för kadettskolan. I kadettskolan gjorde Mannerheim goda framsteg, men han gjorde sig skyldig till otaliga små förseelser. Slutligen relegerades han från skolan år 1886 efter en otillåten frånvaro. Mannerheim fortsatte sina studier i Helsingfors och blev student året därpå.

 

Kavalleriskolan


År 1887 kom Mannerheim in som elev vid Nikolais kvalleriskola i S:t Petersburg. Han gjorde goda framsteg i skolan och utexaminerades som kornett efter två år. Som första tjänstgöringsplats för den unga officeren bestämdes ett dragonregemente som fanns i Polen.

 

Chevalier-gardet


Efter att ha tjänstgjort endast litet över ett år i Polen fick Mannerheim den förflyttning till S:t Petersburg till chevlier-gardets regemente som han längtat efter. Redan under kavalleriskoltiden hade han siktat in sig på detta truppförband. Chevalier-gardets uppgift var att delta i vakttjänst och i garnisonsmässiga uppgifter i huvudstaden. Chevalier-gardets officerare kom in i kejsarhovets krets och deltog i hovets mångahanda fester. De var också mycket populära i societetslivet. Mannerheim som betedde sig elegant och var rakryggad och ståtlig hade utmärkt framgång i societetslivet. Problemet för Mannerheim var bristen på pengar som han redan besvärats av i åratal och som societetslivet knappast underlättade.

 

Kavalleriofficeren
Rysk-japanska kriget

Under åren 1904-1905 deltog Mannerheim som överstelöjtnant inom kavalleriet i Rysk-japanska kriget i Manchuriet. Han fick värdefull erfarenhet i att leda trupper i strid och satte sig in i förhållandena i Ostasien. Detta hade han nytta av på spanings- och forskningsresan i Asien under de följande åren.

 

Asienritten

Efter att ha återvänt från Rysk-japanska kriget fick Mannerheim i uppdrag av den ryska generalstaben att klarlägga det militära och politiska läget i Ostasien och speciellt i Kina. Detta innebar i praktiken en tvåårs ritt genom Asien till Peking under åren 1906-1908. För utomstående uppgavs färden vara en forskningsresa. Resultaten av den var mycket betydande. Ryssland fick värdefull information om förhållandena i Kina. De vetenskapliga resultaten var också betydande. Den omfattande resedagboken publicerades senare på tre olika språk. Mannerheim visade sig också vara en skicklig fotograf. Föremål som insamlades under resan finns till exempel i Finlands Nationalmuseum och i Mannerheim-museet. Den ca 14 000 kilometer långa ritten var också mycket ansträngande och ett bevis på Mannerheims goda fysiska kondition.

 

Mannerheim i Polen

Efter att ha återvänt från Asienresan fick Mannerheim befälet över ett ulanregemente i Polen. Han var verksam i Polen under fredstid i fem år. Han trivdes utmärkt i sitt uppdrag och med sin stationeringsort. I Polen befordrades Mannerheim till generalmajor och han fick befäl över en kavalleribrigad.

 

I världskriget

Under första världskriget fungerade Mannerheim till en början som kommendör för en kavalleribrigad och en kvalleridivision på den polska fronten mot Österrike-Ungerns trupper. År 1916 förflyttades han till den rumänska fronten, där han slutligen utsågs till kommendör för en kavalleriarmékår. Mannerheim var uppskattad av den ryska krigsledningen, han var en tapper, självständigt tänkande och beslutsam frontkommendör. I kriget fick han oersättligt värdefull erfarenhet av att leda stora trupper och av samverkan mellan multinationella trupper. Dessa erfarenheter blev han snart tvungen att tillämpa i praktiken också i Finland.

 

Epilog

Finlands folk hedrar minnet av sin storman. Vid Marskalken av Finland Mannerheims gravvård på Sanudds begravningsplats läggs kransar ner i samband med statsbesök och många sammanslutningars fester. Mannerheims ryttarstaty finns på en central plats i Helsingfors. Också på andra håll i Finland och i Schweiz finns Mannerheimstatyer och -minnesmärken. Mannerheimmuseet i Brunnsparken i Helsingfors innehåller ett säreget material om olika skeden i Mannerheims liv. Museet öppnades för allmänheten år 1951 i en byggnad som varit Mannerheims hem under åren 1924-1951. I S:t Michel där överbefälhavarens krigstida högkvarter var beläget finns Högkvartersmuseet. Mannerheims födelsedag, den 4 juni är försvarets fanfestdag och i allt större utsträckning också en nationell festdag. Det är finländarnas hedersuppgift att värna om marskalk Mannerheims minne.

© Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry